• زندگی در آغوش هنر
    گروه هنری دیوارنگار، مجری تخصصی نقاشی دیواری در استان های تهران، البرز و خوزستان